Skip Navigation Links

I. Zasady przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej

W celu przyłączenia instalacji (lub sieci) obiektu do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów lub zmiany sposobu zasilania istniejącego obiektu (np. zwiększenie mocy, rozdział instalacji) należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia albo zgłoszeniem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji OZE (w przypadku, gdy moc przyłączeniowa odbiorcy jest wyższa niż moc przyłączeniowa mikroinstalacji OZE).

1.    W PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów obowiązują 4 rodzaje dokumentów składanych przez Wnioskodawcę:

      a)   wzór wniosku W-1 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy
            przyłączeniowej IV,V i VI przyłączanych do sieci niskiego napięcia z wyłączeniem
            podmiotów z pkt. c i d,

      b)   wzór wniosku W-2 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy
            przyłączeniowej II, III i VI  przyłączanych do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV
            z wyłączeniem podmiotów z pkt. c i d,

      c)   wzór wniosku W-3 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych będących
            przedsiębiorstwami wytwórczymi z wyłączeniem Podmiotów z pkt. d,

d)    wzór zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji.

     Druk zgłoszenia ma zastosowanie w przypadku gdy Podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji (OZE o mocy do 40 kW włącznie) do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten Podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia dla odbiorcy.

2.    Wnioski o określenie warunków przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji mogą być nadesłane pocztą albo złożone osobiście przez wnioskodawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela:

      a)   w siedzibie Rejonu Energetycznego, na terenie działania którego będzie zlokalizowany obiekt przyłączany:

      -     w przypadku przyłączeń bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (zarówno
            wymagających, jak i niewymagających budowy stacji transformatorowych SN/nN),

-     w przypadku przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji
            (OZE o mocy do 40 kW włącznie).

Uwaga: za wyjątkiem przyłączeń do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów jednostek  wytwórczych nie będących mikroinstalacjami OZE.

b)   w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów (35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 8) -  w pozostałych przypadkach.

3.    Wnioskodawca powinien wypełnić wszystkie pola formularza wniosku/zgłoszenia poprzez wpisanie stosownych danych oraz zaznaczenie „X” w odpowiedniej kratce lub kratkach,
w przypadku, gdy dana rubryka nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Pracownik przyjmujący wniosek/zgłoszenie udzieli wnioskodawcy stosownych porad
i pomocy w wypełnieniu wniosku/zgłoszenia oraz dokona sprawdzenia poprawności jego wypełnienia i kompletności wymaganych załączników.

4.     Do dokumentów wymienionych w punkcie 1 należy dołączyć:

4.1. do wniosku o określenie warunków przyłączenia:

a)   Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości,    obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana.

b)   Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą   używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz        usytuowanie sąsiednich obiektów. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający        usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci.

c)   Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych) lub     zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących           działalność gospodarczą)

d)   Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego         imieniu.

e)   Bilans mocy dla budynków wielolokalowych (w przypadku kilku budynków         wielolokalowych należy wypełnić oddzielnie załączniki dla każdego z nich
      (wzór Z- W -1).

Dodatkowo, w przypadku wytwórców:

f)    Dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne,     charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci,
      w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru    (Załącznik A), wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej     wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN        61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru
      (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej           turbiny (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla           każdego typu należy złożyć osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia             parametrów elektrycznych).

g)   Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne,   charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci,
      w tym specyfikację techniczną wg załączonego wzoru (Załącznik C) oraz karty   katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.

h)   Dla pozostałych źródeł wytwórczych – parametry techniczne, charakterystykę ruchową
      i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację           techniczną wg załączonego wzoru (Załącznik B). 

i)    Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający      schemat stacji elektroenergetycznej źródła (dotyczy II i III gr. przyłączeniowej) oraz          długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło.

j)    W przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie źródła do sieci      elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (z wyłączeniem mikroinstalacji) - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego       albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy        i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona       wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.             Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja
      o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać          dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną            inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
      Dokumenty te powinny być dostarczone w oryginale lub  w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie).

  Uwaga:

Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej (Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 mln zł). Zaliczkę wnosi się w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;

4.2. do zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji:

a)     plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci.

b)    Dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru (Załącznik A), wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy
PN-EN 61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych).

c)    Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik C) oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.

d)    Dla pozostałych źródeł wytwórczych - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik B).

e)    elektryczny schemat wewnętrzny źródła.

f)     wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

g)    pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.

5.    Przez tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu należy rozumieć tytuł wynikający z uprawnień o charakterze rzeczowym (np. własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, użytkowanie) lub z uprawnienia o charakterze obligacyjnym (np. najem, dzierżawa, administrowanie, zarządzanie).W przypadku budowy obiektów przez tytuł prawny do korzystania z obiektu należy rozumieć pozwolenie na budowę obiektu przyłączanego z klauzulą ostateczności albo zgłoszenie budowy obiektu przyłączanego, do którego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu.

6.    Załączane do wniosku/zgłoszenia dokumenty mogą być oryginałami lub ich kserokopiami (odpisami), potwierdzonymi w zakresie zgodności z oryginałem. Kserokopie i odpisy potwierdzone notarialnie lub przez urzędy administracji państwowej i samorządowej są traktowane równorzędnie z oryginałami. Potwierdzenia może dokonać także:

-    wnioskodawca w obecności przyjmującego wniosek/zgłoszenie pracownika Zakładu, z odnotowaniem danych identyfikacyjnych obu osób,

-    przyjmujący wniosek/zgłoszenie pracownik Zakładu, w sytuacji wykonywania przezeń kserokopii z dostarczonych przez wnioskodawcę oryginałów.

7.    Wnioski/zgłoszenia niekompletne, z brakami możliwymi do usunięcia wyłącznie przez wnioskodawcę będą zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.

8.    Ustawowy termin określenia warunków przyłączenia:

a)    30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

b)    150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła wytwórczego – od dnia wniesienia zaliczki.

9.    Warunki przyłączenia zostaną przekazane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

10.  Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej nastąpi na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

11.  W umowie o przyłączenie m.in. zostaną określone:

-    wysokość opłaty za przyłączenie (naliczona zgodnie z obowiązującą Taryfą),

-    miejsce rozgraniczenia własności urządzeń i instalacji,

-    harmonogram przyłączenia,

-    termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy.

12.  Podmioty przyłączane do sieci dzieli się na następujące grupy przyłączeniowe:

      a)   grupa I - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio              do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

      b)   grupa II - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio                        do sieci o napięciu znamionowym 110 kV;

      c)   grupa III - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio                       do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV;

      d)   grupa IV - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio                       do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej                       większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
            w torze prądowym większym niż 63 A;

      e)   grupa V - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio                         do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie                 większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie                 większym niż 63 A;

      f)    grupa VI - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci                     poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie,                    zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci                         są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.

13.  Wybrane definicje z ustawy Prawo energetyczne:

      a)   odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię                wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal,                         prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu                pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach
            odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków
            roślinnych i zwierzęcych;

      b)   mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej                       nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu
            znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie                    większej niż 120 kW;

      c)   mała instalacja -  odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej                większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej                o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej
            cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;

      d)   jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa          energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy;

II. Grupy przyłączeniowe

Podmioty przyłączane do sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dzielą się na następujące grupy przyłączeniowe:

- grupa I - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

- grupa II - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV;

- grupa III - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV;

- grupa IV - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A;

- grupa V - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A;

- grupa VI - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.

III.      Składanie wniosków o przyłączenie/zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji

W celu przyłączenia instalacji (lub sieci) obiektu do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów lub zmiany sposobu zasilania istniejącego obiektu (np. zwiększenie mocy, rozdział instalacji) należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia albo zgłoszeniem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji OZE (w przypadku, gdy moc przyłączeniowa odbiorcy jest wyższa niż moc przyłączeniowa mikroinstalacji OZE).

W PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów obowiązują 4 rodzaje dokumentów składanych przez Wnioskodawcę:
a)   wzór wniosku W-1 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy przyłączeniowej IV,V           i VI przyłączanych do sieci niskiego napięcia z wyłączeniem podmiotów z pkt. c i d,
b)   wzór wniosku W-2 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych z grupy przyłączeniowej II, III i VI przyłączanych do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV z wyłączeniem podmiotów z pkt.
      c i d,

c)   wzór wniosku W-3 ma zastosowanie dla Podmiotów Przyłączanych będących     przedsiębiorstwami wytwórczymi z wyłączeniem Podmiotów z pkt. d,

d)    wzór zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji.

Druk zgłoszenia ma zastosowanie w przypadku gdy Podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji (OZE o mocy do 40 kW włącznie) do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten Podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia dla odbiorcy.

Wnioskodawca załącza do wniosku następujące dokumenty:
1. do wniosku o określenie warunków przyłączenia:

a)  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości,        obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana.

b) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą            używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz    usytuowanie sąsiednich obiektów. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający    usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci.

c) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświadczenie
     z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność             gospodarczą)

d)  Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego      imieniu.

e)  Bilans mocy dla budynków wielolokalowych (w przypadku kilku budynków wielolokalowych    należy wypełnić oddzielnie załączniki dla każdego z nich (wzór Z- W -1).

Dodatkowo, w przypadku wytwórców:

f)   Dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystykę           ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci,
     w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru (Załącznik A),   wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny      wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN 61400-21, charakterystykę mocy         turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej        mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają             różne parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć osobną specyfikację techniczną   oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych).

g)  Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne,            charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci,
     w tym specyfikację techniczną wg załączonego wzoru (Załącznik C) oraz karty katalogowe     ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.

h)  Dla pozostałych źródeł wytwórczych – parametry techniczne, charakterystykę ruchową
     i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną wg załączonego wzoru (Załącznik B). 

i)   Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat            stacji elektroenergetycznej źródła (dotyczy II i III gr. przyłączeniowej) oraz długości i typy      linii elektroenergetycznych zasilających źródło.

j)   W przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie źródła do sieci   elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (z wyłączeniem   mikroinstalacji) - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo,    w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu            dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów          o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu      zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Uwaga:

Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV  wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej (Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 mln zł). Zaliczkę wnosi się w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku
o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;

2. do zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji:

a)   plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej   sieci.

b)   Dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym            specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru (Załącznik A), wyciąg    ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe,       sporządzony według najnowszej normy PN-EN 61400-21, charakterystykę mocy turbiny      wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy            biernej w funkcji mocy czynnej turbiny (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne          parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych).

c)   Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne,            charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym        specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik C) oraz karty katalogowe     ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.

d)   Dla pozostałych źródeł wytwórczych - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa
     i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik B).

e)   elektryczny schemat wewnętrzny źródła.

f)    wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
     o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności        gospodarczej),

g)   pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego       imieniu.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji mogą być nadesłane pocztą albo złożone osobiście przez wnioskodawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela w siedzibie Rejonu Energetycznego, na którego terenie działania będzie zlokalizowany obiekt przyłączany. Dotyczy to przyłączeń bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (zarówno wymagających, jak i niewymagających budowy stacji transformatorowych SN/nN) oraz mikroinstalacji OZE o mocy przyłączeniowej do 40 kW.
W pozostałych przypadkach, w tym przyłączeń do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów jednostek wytwórczych, wnioski należy składać w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów (35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 8).

IV. Terminy określania warunków przyłączenia

Ustawowy termin określenia warunków przyłączenia:

a)    30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

b)    150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła wytwórczego – od dnia wniesienia zaliczki.

Warunki przyłączenia zostaną przekazane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

V.  Zawarcie umowy o przyłączenie

Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej nastąpi na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

W umowie o przyłączenie m.in. zostaną określone:
- wysokość opłaty za przyłączenie (naliczona zgodnie z obowiązującą Taryfą),
- miejsce rozgraniczenia własności urządzeń i instalacji,

- harmonogram przyłączenia,

- termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy.

 

VI. Taryfa dla energii elektrycznej 

 

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów pobiera się opłatę określoną na podstawie stawek opłat za przyłączenie do sieci ujętych w obowiązującej Taryfie Dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Rozdział 4 „Zasady ustalania opłat za przyłączanie podmiotów do sieci”).

Tekst Taryfy Dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. jest dostępny
w Biurach Obsługi Klienta Rejonów Energetycznych oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów www.rzeszow.pgedystrybucja.pl

VII.  Droga „przyłączeniowa” klienta indywidualnego ubiegającego się o przyłączenie instalacji odbiorczej w budynku (podmiotu zaliczanego do V grupy   przyłączeniowej)

 

 • Skąd pobrać wniosek?
  W celu pobrania wniosku o wydanie warunków przyłączenia zapraszamy Cię, Szanowny Kliencie, do najbliższego Biura Obsługi Klienta Rejonu Energetycznego. Wniosek ten (typ W-1) możesz również pobrać z naszej strony internetowej www.rzeszow.pgedystrybucja.pl
 • Jak określić we wniosku zapotrzebowanie mocy i energii?
  Przez moc przyłączeniową należy rozumieć maksymalną moc czynną wyrażoną w kilowatach (kW) planowaną do pobierania przez Klienta. Aby określić tę wielkość należy oszacować, jakie urządzenia mogą być włączone jednocześnie i określić ich moc.
  Dla domku jednorodzinnego zasilanego linią trójfazową (z licznikiem 3-fazowym) i typowymi urządzeniami gospodarstwa domowego moc przyłączeniową proponujemy określić w wysokości 14 kW. Oszacowaną moc przyłączeniową należy wpisać w tabeli „Zapotrzebowanie mocy i energii”.
 • Czy należy wypełnić  pole: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETRÓW JEJ DOSTARCZANIA

 

Standardy jakościowe obsługi odbiorców przedstawione są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasadniczym parametrem interesującym odbiorcę zaliczanego do IV i V grupy przyłączeniowej jest czas przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy: 1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę, 2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty, 3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin, 4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny, 5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania: 1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: a) przerwy planowanej - 16 godzin, b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin; 2) przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: a) przerw planowanych - 35 godzin, b) przerw nieplanowanych - 48 godzin. W związku z powyższym, jeżeli wymagania Klienta nie odbiegają od standardów określonych w rozporządzeniu dla grup IV i V, należy zaznaczyć „X” w kratce – standardowe. W przeciwnym wypadku należy zaznaczyć „X” w kratce – odmienne od standardowych, wpisując żądane wymagania.

Co należy załączyć do wniosku W-1?
Do wniosku W-1 należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana.

W jakim terminie Klient, który złożył wniosek, otrzyma warunki przyłączenia?   Warunki przyłączenia zostaną określone przez nasz Zakład w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Do warunków przyłączenia będzie dołączony projekt umowy o przyłączenie, w której między innymi zostanie określona opłata za przyłączenie w oparciu o obowiązującą taryfę.

 

 • Zawarcie umowy o przyłączenie
  Warunki przyłączenia zostaną przekazane do wnioskodawcy wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie. W przypadku akceptacji treści warunków przyłączenia i projektu umowy, wnioskodawca powinien podpisać dwa egzemplarze projektu umowy i odesłać ich na adres nadawcy w celu podpisania przez przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Projekt umowy pozostaje aktualny przez okres 60 dni od daty wysłania pisma, z zastrzeżeniem zmian wynikających z obowiązującej taryfy i zmian przepisów prawa na dzień zawarcia umowy. Niepodpisanie projektu umowy w tym okresie skutkować będzie koniecznością sporządzenia na wniosek klienta nowego projektu umowy.
 • Jak długo trwa realizacja przyłączenia?
  Czas oczekiwania na realizację przyłączenia zależy od wielu czynników, między innymi od zakresu planowanych działań. W nieskomplikowanych przypadkach opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, uzyskanie stosownych zezwoleń oraz wykonanie robót budowlano-montażowych może trwać około 5 – 8 miesięcy.
 • Wyciąg z Taryfy Dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. dotyczący zasad naliczania opłat za przyłączenie dla IV, V i VI grupy przyłączeniowej (poniżej 1 kV).

 

4.5.  Za przyłączenie podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, innych niż określone w pkt. 4.2., pobiera się opłatę, która stanowi iloczyn stawki opłaty za przyłączenie zawartej w poniższej tabeli oraz wielkości mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie, z zastrzeżeniem pkt. 4.6.

Grupa przyłączeniowa

Stawka opłaty  [zł / kW]

za przyłącze napowietrzne

za przyłącze kablowe

IV

108,69

137,25

 V

114,40

143,54

VI *

108,69

137,25

VI **

7,65

7,65

*

w przypadku, gdy jest budowane przyłącze

**

w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

       

4.6.    W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przyłączeniowej, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, innych niż określone w pkt. 4.2., w sytuacji, gdy jest budowane przyłącze, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 39,96 zł za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza.

4.7.    Za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, innych niż w pkt. 4.2., dokonanej na wniosek podmiotu przyłączanego, dla którego nie zachodzi konieczność wymiany lub przebudowy przyłącza pobiera się opłatę stanowiącą iloczyn stawki opłaty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy przyłączeniowej.

4.8.    Za wymianę lub przebudowę przyłącza bez zwiększenia mocy przyłączeniowej, dokonywaną na wniosek przyłączonego podmiotu, opłatę ustala się na podstawie rzeczywistych nakładów z tym związanych.

4.9.    Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywaną na wniosek przyłączonego podmiotu zakwalifikowanego do grup przyłączeniowych o których mowa w pkt 4.3., pobiera się opłatę stanowiącą sumę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczasowej wielkości mocy przyłączeniowej oraz opłaty za przyrost mocy przyłączeniowej stosownie do pkt. 4.4.

4.10.  Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywaną na wniosek przyłączonego podmiotu zakwalifikowanego do grup przyłączeniowych o których mowa w pkt. 4.5., pobiera się opłatę obliczoną jako sumę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczasowej wielkości mocy przyłączeniowej i opłaty za przyrost mocy wynikającej z iloczynu stawki opłaty ustalonej w taryfie, zależnej od rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe) i przyrostu mocy przyłączeniowej stosownie do poniższego wzoru:

gdzie:

Op

– opłata za przyłączenie w zł,

 

Nrz

– rzeczywiste nakłady poniesione na wymianę lub przebudowę dotychczasowego przyłącza.

 

Pp

– wielkość mocy przyłączeniowej w kW, określona w umowie o przyłączenie,

 

Pd

– dotychczasowa moc przyłączeniowa w kW,

 

Sp

– stawka opłaty [zł/kW], przyjęta zgodnie z punktem 4.5,

4.11.  Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla IV i V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy - przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (gdy jest budowane przyłącze) dla przyłącza kablowego uwzględniają koszty zakupu i montażu:

a)    złącza kablowego wraz z jego obudową i wyposażeniem,

b)    układu pomiarowo – rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego wraz z ich obudową i z wyposażeniem do ich montażu.

4.12.  W zależności od przyjętego rozwiązania technicznego, przez obudowę, o której mowa w pkt 4.11, należy rozumieć szafkę złączowo-pomiarową zintegrowaną lub modułową wspólną dla złącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odpowiadające jej funkcjonalnie oddzielne szafki złączowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe.

Przepisu pkt 4.11. lit. b) nie stosuje się do przyłączy kablowych w budynkach wielolokalowych oraz innych zespołach obiektów, w których lokalizacja układów pomiarowych nie pokrywa się z lokalizacją złączy kablowych.

4.13.  W nakładach, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy, uwzględnia się wydatki ponoszone na: wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę, zakup materiałów do budowy odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów do sieci z uwzględnieniem długości tych odcinków, roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbędnych prób, koszty sporządzenia ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny a także koszty uzyskania praw do nieruchomości oraz zajęcia terenu, niezbędne do budowy lub eksploatacji urządzeń.

4.14.  W przypadku obiektów wymagających wielostronnego układu zasilania z wyjątkiem zasilania rezerwowego, opłatę za przyłączenie ustala się w sposób określony w Taryfie. W przypadku zasilania rezerwowego opłatę ustala się na podstawie rzeczywistych nakładów.

4.15.  Przyłączany podmiot może wybrać rodzaj przyłącza – kablowe lub napowietrzne, o ile jest on możliwy do realizacji ze względów technicznych.

4.16.  Moc przyłączeniowa w przypadku budynków wielolokalowych określana jest przez projektanta instalacji w porozumieniu z inwestorem lub właścicielem budynku, z uwzględnieniem współczynników jednoczesności.

VIII. Jak naliczać opłatę za przyłączenie ?

Przyjmijmy następujące oznaczenia:
Op – opłata za przyłączenie,
Sp – stawka opłaty w zł/kW (odpowiednio dla rodzaju przyłącza),
P – moc przyłączeniowa,
SL – stawka w zł za każdy metr powyżej 200 m długości przyłącza,
L – długość przyłącza,
?P – wzrost mocy przyłączeniowej.

Przykład 1. Budynek mieszkalny jednorodzinny, planowane przyłącze kablowe o długości do 200 m, wielkość mocy przyłączeniowej Pp =14 kW: Podmiot przyłączany zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej, opłata za przyłączenie w tym przypadku wyniesie:

Op = Sp • P; Op = 143,54 • 14 + VAT 23% = 2 471,76 zł

Przykład 2. Budynek mieszkalny jednorodzinny, planowane przyłącze napowietrzne o długości do 200 m, wielkość mocy przyłączeniowej Pp =14 kW:
Podmiot przyłączany zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej, opłata za przyłączenie w tym przypadku wyniesie:

Op = Sp • P; Op = 114,40 • 14 + VAT 23% = 1 969,97 zł

Przykład 3. Budynek mieszkalny jednorodzinny, planowane przyłącze kablowe o długości 250 m, wielkość mocy przyłączeniowej Pp=14 kW:
Podmiot przyłączany zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej, opłata za przyłączenie w tym przypadku wyniesie:

Op = Sp • P + SL • (L – 200); Op = (143,54 • 14 + 39,96 • (250 – 200)) + VAT 23% =
4 929,30 zł

Przykład 4. Istniejący budynek mieszkalny, zwiększenie mocy przyłączeniowej z 6 kW na 14 kW - nie zachodzi potrzeba wymiany istniejącego przyłącza napowietrznego.
Podmiot przyłączany zaliczany jest do V grupy przyłączeniowej, opłata w tym przypadku będzie stanowić iloczyn stawki opłaty dla przyłącza napowietrznego i przyrostu mocy przyłączeniowej:

Op = Sp • ?P; Op = 114,40 • 8 + VAT 23% = 1 125,70 zł.